Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Budżet 2012

Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet jest uchwalany na rok kalendarzowy. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w ramach budżetu gminy.

Projekt budżetu przygotowuje wójt. Budżet jest uchwalany do końca roku poprzedzającego rok budżetowy. Procedurę uchwalania budżetu oraz rodzaje i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi określa rada gminy.

Dochodami gminy są:- podatki, opłaty i inne wpływy określone w odrębnych ustawach jako dochody gminy,
- dochody z majątku gminy,
- subwencja ogólna z budżetu państwa.
Dochodami gminy mogą być:
- dotacje celowe na realizację zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych,
- wpływy z samo opodatkowania mieszkańców,
- spadki, zapisy i darowizny,
- inne dochody.

W uchwale budżetowej określa się źródła pokrycia niedoboru budżetu, jeżeli planowane wydatki budżetu przewyższają planowane dochody. Uchwały i zarządzenia organów gminy dotyczące zobowiązań finansowych wskazują źródła dochodów, z których zobowiązania te zostaną pokryte.
Za prawidłową gospodarkę finansową gminy odpowiada wójt.

Wójtowi gminy przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Gospodarka finansowa gminy jest jawna. Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdania z jej wykonania w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Wójt informuje ponadto mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystywaniu środków budżetowych.
Kontrolę gospodarki finansowej gmin sprawują regionalne izby obrachunkowe.

PDFBudżet gminy na 2012 r.pdf

PDFUchwała Nr 472- 2012 z dnia 16 października 2012 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nt. oponii o mozliwości spłaty kredytu przez Gminę Świerczów.pdf

 PDFOpinia regionalnej Izby obrachunkowej dotycząca wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Świerczów.pdf

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu.pdf

PDFOpinie Reginalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2012.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerczów 2012 - 2022.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2012 r.pdf


PDFBudzet Gminy na 2011 rok..pdf

PDFOpinie Reginalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2011 r.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Świerczów na 2011 r..pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie prawidłości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów.pdf

PDFOpinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu za 2010 rok..pdf