Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

ORGANY STANOWIĄCE PRAWO MIEJSCOWE

Normy powszechnie obowiązujące w gminie stanowić może tylko w zasadzie jej rada, i to niezależnie od tego, czy delegacja ustawowa wyraźnie wskazuje ten organ, czy też poprzestaje na skierowaniu kompetencji prawotwórczej do gminy. Decydują o tym przepisy ustrojowe, przyznające radzie gminy pozycję zasadniczego prawodawcy jednostki samorządu terytorialnego. Stanowienie gminnych przepisów wykonawczych przez radę jest bądź uprawnieniem, bądź obowiązkiem tego organu. Przesądza o tym treść upoważnienia ustawowego. Czasami, więc rada gminy zobligowana jest do podjęcia uchwały, innym razem samodzielnie rozstrzyga o tym, czy skorzystać z delegacji ustawowej.
Organem kompetentnym do stanowienia aktów prawa miejscowego na poziomie gminy jest obecnie rada gminy. Obowiązkową formą jest uchwała (art. 41 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym). Przepis ten jest powszechnie obowiązującą regułą potwierdzoną w innych ustawach szczególnych dotyczących zadań samorządu gminnego. Wyjątkowo potraktowano sytuacje nie cierpiące zwłoki, przy wydawaniu przepisów porządkowych. Wówczas kompetencje do wydania przepisu może przejąć wójt gminy w formie zarządzenia (art. 41 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym). Zarządzenie to podlega zatwierdzeniu na najbliższej sesji rady. W przypadku odmowy zatwierdzenia, bądź też nieprzedstawienia ich do zatwierdzenia tracą one swoją moc. Przyczyną odmowy zatwierdzenia mogą być względy prawne lub celowościowe.
Metryczka
  • opublikowano:
    02-07-2003 00:05
    przez: Piotr Młynarski
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl