Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁASZANIE I OBOWIĄZYWANIE PRAWA MIEJSCOWEGO

Ogłoszenie aktów prawa lokalnego należy do ostatniej fazy procedury prawotwórczej i jest warunkiem ich obowiązywania. Zasady i tryb ogłaszania prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718). Z dniem wejścia w życie tejże ustawy (tj. 1 stycznia 2001r.) zunifikowano zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego.
Przepisy zaliczone do wykonawczych ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt prawa miejscowego ustali termin dłuższy. Obowiązują, więc w tym zakresie ogólne zasady właściwe dla przepisów obowiązujących. Z kolei przepisy porządkowe stanowiące kategorię wyróżniającą akty prawa miejscowego w systemie źródeł prawa ogłasza się w drodze obwieszczeń, a także w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu. Wchodzą zaś w życie, co do zasady, po upływie trzech dni od dnia ogłoszenia, za który uważa się dzień wskazany w obwieszczeniu. W uzasadnionych wypadkach mogą wchodzić w terminie krótszym. Jeżeli zaś zwłoka wejścia w życie mogłaby spowodować nieodwracalne szkody lub poważne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia, właściwy organ prowadzący może zarządzić, iż wejdą one w życie z dniem ogłoszenia. Ogłoszenie przepisów porządkowych w ten sposób nie zwalnia z obowiązku ogłoszenia ich w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Wprowadzone nowelą z dnia 11 kwietnia 2001r. (Dz.U. Nr 45, poz. 497) regulacje nakładają na wójtów nowe obowiązki o informacyjnej proweniencji. Na mocy art. 41 ust. 5 ustawy gminnej wójt zobowiązany jest do przesyłania przepisów porządkowych do wiadomości wójtom sąsiednich gmin i staroście powiatu, w którym leży gmina. Winien to uczynić następnego dnia po ich ustanowieniu.
Metryczka
  • opublikowano:
    01-07-2003 23:59
    przez: Piotr Młynarski
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl