Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2014 R

 

Sesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

 PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXI-257-2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Dąbrowa w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXI-258-2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.pdf w sprawie przekazania Państwowej Straży Pożarnej środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Namysłowie
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXI-259-2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.pdf w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby
PDFUchwała Rady Gminy w Świerczowie Nr XXXI-260-2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.


Sesja Rady Gminy z dnia 27 marca 2014 r.

PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-250-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-251-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Świerczów na rok 2015 środków stanowiących fundusz sołecki.
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-252-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej we wsi Miejsce w formie bezprzetargowej stanowiącej własność mienia Gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-253-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-254-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-255-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Poszukiwacze tajemnic nauki w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała Rady gminy w Świerczowie Nr XXX-256-2014 z dnia 27 marca 2014 r..pdf w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice - Miodary

Sesja Rady Gminy z dnia 27 lutego 2014 r.

PDFUchwała Nr XXIX-233 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 – 2020.
PDFUchwała Nr XXIX-234 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/84/2004 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 września 2004r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia w ramach zadań własnych na dożywianie uczniów
PDFUchwała Nr XXIX-235 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci artykułów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020.
PDFUchwała Nr XXIX-236 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie określenia maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna zatrudnionego przez Gminę Świerczów oraz zasad jego ustalania, ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka u dziennego opiekuna oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie
PDFUchwała Nr XXIX-237 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych
i Kanalizacyjnych na lata 2014-2016 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie
PDFUchwała Nr XXIX-238 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
PDFUchwała Nr XXIX-239 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie utworzenia Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork –Namysłów-Olesno
PDFUchwała Nr XXIX-240 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf o zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXIX-241 - 2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf o zmianie uchwały nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
PDFUchwała Nr XXIX-242 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie uzgodnienia funkcji handlowej - budowy bazy paliw terenu oznaczonego A/AG w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działka nr 355/3 we wsi Starościn
PDFUchwała Nr XXIX-243 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/201/2009 w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009 - 2014
PDFUchwała Nr XXIX-244 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2014 r.
PDFUchwała Nr XXIX-246 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
PDFUchwała Nr XXIX-247 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów
PDFUchwała Nr XXIX-248 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie warunków przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Świerczów
PDFUchwała Nr XXIX-249-2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/130/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 18 września 2012 roku, w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2012 – 2015”
PDFUchwała Nr XXIX-239 -2014 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 27 lutego 2014 r.pdf w sprawie poparcia rezolucji rybaków stawowych przeciwko planom wprowadzenia zakazu sprzedaży żywych ryb w naszym kraju