Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

UCHWAŁY 2013 R

Sesja Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2013 r.

PDFUchwała Nr XXVIII -221 -2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r..pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014.
PDFUchwała Nr XXVIII -222 -2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r..pdf w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na rok 2014
PDFUchwała Nr XXVIII -223 -2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r..pdf w sprawie zatwierdzenia przez stałe komisje Rady Gminy Świerczów planów pracy na 2014 rok
PDFUchwała Nr XXVIII -224 -2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r..pdf w sprawie: udzielenia długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Dzieci z Grodźca
PDFUchwała Nr XXVIII -225 -2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r..pdf w sprawie: udzielenia długoterminowej pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w Pokoju
PDFUchwała Nr XXVIII -226 -2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r..pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
PDFUchwała Nr XXVIII -228 -2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r..pdf w sprawie: uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.
PDFUchwała Nr XXVIII -230 -2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r..pdf w sprawie uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2014 r.
w Gminie Świerczów
PDFUchwała Nr XXVIII -231 -2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r..pdf w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu,, Powrót do zatrudnienia”.
PDFUchwała Nr XXVIII -232 -2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 grudnia 2013 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie przez Wójta Gminy Świerczów bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne znajdujące się we wsi Starościn działka nr 131/14.


Sesja Rady Gminy z dnia 10 grudnia 2013 r .

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII- 218-2013 z dnia 10 grudnia 2013.pdf w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII- 219-2013 z dnia 10 grudnia 2013.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVII- 220-2013 z dnia 10 grudnia 2013.pdf w sprawie przystąpienia do porozumienia w zakresie partnerskiej współpracy w ramach wsparcia rodzin wielodzietnych i zastępczych oraz osób starszych w województwie opolskim zawartego pomiędzy Województwem Opolskim a Gminami z terenu Województwa Opolskiego


 Sesja Rady Gminy z dnia 24 października 2013 r .

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI- 209-2013 z dnia 24 października 2013.pdf w sprawie powierzenia reprezentowania Gminy Świerczów w razie nieobecności Wójta Gminy w posiedzeniu Zgromadzenia Związku Gmin Śląska Opolskiego
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI- 210-2013 z dnia 24 października 2013.pdf o zmianie uchwały Nr VII/49/2011 Rady Gminy Świerczów z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole prowadzone przez Gminę Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI- 211-2013 z dnia 24 października 2013.pdf w sprawie: określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2014 rok.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI- 212-2013 z dnia 24 października 2013.pdf w sprawie : obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2014.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI- 213-2013 z dnia 24 października 2013.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI- 214-2013 z dnia 24 października 2013.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXI/130/2005 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie powołania doraźnej Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI- 215-2013 z dnia 24 października 2013.pdf w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej Biestrzykowice-Miodary
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI- 216-2013 z dnia 24 października 2013.pdf w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miejsce, Starościn i Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXVI- 217-2013 z dnia 24 października 2013.pdf o zmianie uchwały Nr XX/165/13 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów


Sesja Rady Gminy z dnia 9 września 2013 r .

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV- 206-2013 z dnia 9 września2013.pdf w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV- 207-2013 z dnia 9 września2013.pdf w sprawie przystąpienia do inicjatywy dotyczącej obszaru funkcjonalnego Kluczbork Kluczbork - Namysłów - Olesno
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXV- 208-2013 z dnia 9 września2013.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r


 Sesja Rady Gminy z dnia 28 czerwca 2013 r .

 PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV- 197-2013 z dnia 28 czerwca 2013.pdf w sprawie uzgodnienia funkcji produkcyjnej terenu - produkcja wyrobów garmażeryjnych oznaczonego A/AG w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działka nr 396/1 we wsi Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV- 198-2013 z dnia 28 czerwca 2013.pdf w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV- 199-2013 z dnia 28 czerwca 2013.pdf w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV- 200-2013 z dnia 28 czerwca 2013.pdf w sprawie w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV- 202-2013 z dnia 28 czerwca 2013.pdf w sprawie: zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2012 rok
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV- 203-2013 z dnia 28 czerwca 2013.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2012 rok
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV- 204-2013 z dnia 28 czerwca 2013.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXIV- 205-2013 z dnia 28 czerwca 2013.pdf w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów


Sesja Rady Gminy z dnia 30 kwietnia 2013 r .

PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 186-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.pdf o zmianie uchwały nr XX/169/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 187-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.pdf w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 188-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.pdf o zmianie uchwały Nr XX/166/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 189-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.pdf w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnych stanowiących mienie gminy dotychczasowemu dzierżawcy wyłonionemu w przetargu.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 190-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.pdf w sprawie uzgodnienia funkcji magazynowej terenu oznaczonego A/AG w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działka nr 356/1 we wsi Starościn
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 191-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.zipx.pdf w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 192-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.zipx.pdf w sprawie udzielenia dotacji Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Biestrzykowicach
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 193-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.zipx.pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą „AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 194-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.zipx.pdf w sprawie zmiany w uchwale Nr XIX/163/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r.w sprawie : uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 195-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.zipx.pdf w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXII- 196-2013 z dnia 30 kwietnia 2013.zipx.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.


Sesja Rady Gminy z dnia 21 marca 2013 r .


PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 185-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 184-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 183-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2013 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 182-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji w Namysłowie środków finansowych ze środków stanowiących dochody własne Gminy Świerczów z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną zaponadnormatywny czas służby
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 181-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie środków w budżecie Gminy Świerczów na rok 2014 stanowiących fundusz sołecki.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 180-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 179-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009 - 2014
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 178-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 177-2013 z dnia 21 marca 2013.pdfo zmianie uchwały Nr XX/165/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawieRegulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XXI- 176-2013 z dnia 21 marca 2013.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2013-2015 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie


Sesja Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2013 r .

PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-165-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-166-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-167-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-168-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-169-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-170-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/153/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-171-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-172-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na rok 2013 r. w Gminie Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-173-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania dofinansowania na usuwanie wyrobów zwierających azbest ze środków budżetu Gminy Świerczów oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-174-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie  zmian w budżecie gminy w 2013 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XX-175-2013 z dnia 31 stycznia 2013 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 6 listopada 2012 r.w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Świerczów na lata2012-2032"