Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁY 2011 R


Sesja Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2011 r .

PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-80-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-81-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-82-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy publicznej przez Gminę Świerczów przedsiębiorcom w zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości w przypadku realizacji nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-83-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XI/78/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego. 
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-84-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XI/77/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 
30 listopada 2011r.w sprawie: określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-85-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/223/2010 Rady Gminy Świerczów z dnia 25 marca 2010 r w sprawie dopłaty z budżetu Gminy Świerczów do 1 m3 wody
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-86-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego gminy świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnyc: Bakowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miejsce, Starościn i Świerczów
ZIPZałącznik do Uchwały Rady Gminy Nr XII-86-2011 z dnia 29 grudnia 2011.zip
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-87-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzenego gminy świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnyc: Bielice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Kuźnica Dąbrowska, Miejsce, Miodary, Osiek Duży, Pieczyska, Starościn, Świerczów, Wężowice i Zbica
ZIPZałączniki do Uchwały Rady Gminy Nr XII-87-2011 z dnia 29 grudnia 2011.zip
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-88-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na 2012
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-89-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2012 rok
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-90-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-91-2011 z dnia 29 grudnia 2011 r.pdf w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XII-92-2011 z dnia 29 grudnia 2011.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej


Sesja Rady Gminy z dnia 30 listopada 2011 r .

PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-71-2011 z dnia 30 listopada 2011 r..pdf w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów
Załącznik nr 1
Załacznik nr 2
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-72-2011 z dnia 30 listopada 2011 r..pdf w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2011 - 2014 i Planu Gospodarki Odpadami Gminy Świerczów na lata 2011 - 2014

Załacznik nr 1
Załacznik nr 2
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-73-2011 z dnia 30 listopada 2011 r..pdf w sprawie Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-74-2011 z dnia 30 listopada 2011 r..pdf w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiących mienie gminy Świerczów samorządowym instytucją kultury
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-75-2011 z dnia 30 listopada 2011 r..pdf w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2012 rok.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-76-2011 z dnia 30 listopada 2011 r..pdf w sprawie w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Świerczów na rok 2012.
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-77-2011 z dnia 30 listopada 2011 r..pdf w sprawie w sprawie określenia wysokości stawek oraz wprowadzenia zwolnień w podatku od środków transportowych
PDFUchwała Rady Gminy Nr XI-78-2011 z dnia 30 listopada 2011 r..pdf w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego

 


 

Sesja Rady Gminy z dnia 28 października2011 r .

PDFUchwala Rady Gminy w Świerczowie nr X-68-2011 z dnia 28 pazdziernika 2011 r.pdf w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-69-2011 z dnia 28 października 2011 r..pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego pod nazwą "Szkoły na plus" w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, w Poddziałaniu 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, wspólfmansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-70-2011 z dnia 28 października 2011 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku 
 


Sesja Rady Gminy z dnia 29 września 2011 r .

PDFUchwała Rady Gminy Nr X-60-2011 z dnia 29 września 2011 r.pdf w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-61-2011 z dnia 29 września 2011 r.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Namysłów na realizację zadania publicznego - współfinansowanie prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Namysłowie
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-62-2011 z dnia 29 września 2011 r.pdf w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Namysłów realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu usług w ramach indywidualnych lub zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych, które zapewnia Środowiskowy
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-63-2011 z dnia 29 września 2011 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy Świerczów w 2011 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-64-2011 z dnia 29 września 2011 r.pdf w sprawie poboru podatku, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-65-2011 z dnia 29 września 2011 r.pdf w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-66-2011 z dnia 29 września 2011 r.pdf w sprawie udzielenia dotacji dla OSP Dąbrowa
PDFUchwała Rady Gminy Nr X-67-2011 z dnia 29 września 2011 r.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

 


Sesja Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 r .

PDFUchwała NR VIII-50-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r..pdf w sprawie ustanowienia tytułów: "Honorowy Obywatel Gminy Świerczów" lub "Zasłużony dla Gminy Świerczów" oraz przyjęcia regulaminu zasad i trybu nadawania i pozbawiania tych tytułów
PDFUchwała NR VIII-51-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r..pdf w sprawie zmiany uchwały Nr VIII49/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 maja 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, prowadzone przez Gminę Świerczów
PDFUchwała NR VIII-52-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r..pdf w sprawie: wystąpienia Gminy Świerczów z Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej
PDFUchwała NR VIII-53-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r..pdf w sprawie powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników
PDFUchwała NR VIII-54-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r..pdf w sprawie ustanowienia zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Świerczów w Spółce z o.o. Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" z siedzibą w Namysłowie.
PDFUchwała NR VIII-55-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r..pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 r.
PDFUchwała NR VIII-56-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r..pdf w sprawie: zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2010 rok
PDFUchwała NR VIII-57-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r..pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2010 rok
PDFUchwała NR VIII-58-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r..pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok
PDFUchwała NR VIII-59-2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 30 czerwca 2011 r..pdf w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w trwały zarząd nieruchomości stanowiących własność Gminy Świerczów
 


 

Sesja Rady Gminy z dnia 23 maja 2011 r .

PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-40-2011 z dnia 23 maja 2011 r.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr IV/16/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 31 stycznia 2011 w sprawie uchwalenia Planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społeczno użytecznych na rok 2011 Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-41-2011 z dnia 23 maja 2011 r.pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą Program Rozwoju Bibliotek
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-42-2011 z dnia 23 maja 2011 r.pdf w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "AKTYWIZACJA ZAWODOWA DROGĄ DO SAMODZIELNOŚCI" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-43-2011 z dnia 23 maja 2011 r.pdf w sprawie: zmiany uchwały Nr V/27/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 marca 2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach pomocy - wyprzedzające finansowanie
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-44-2011 z dnia 23 maja 2011 r.pdf w sprawie: zmiany uchwały Nr V/28/2011 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 marca 2011 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-45-2011 z dnia 23 maja 2011 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-46-2011 z dnia 23 maja 2011 r.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-47-2011 z dnia 23 maja 2011 r.pdf w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-48-2011 z dnia 23 maja 2011 r.pdf w sprawie zasad trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Świerczów i jej jednostkom organizacyjnym
PDFUchwała Rady Gminy Nr VII-49-2011 z dnia 23 maja 2011 r.pdf w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole, prowadzone przez Gminę ŚwierczówSesja Rady Gminy z dnia 29 kwietnia 2011 r .


PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-35-2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.pdf w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2009-2014
PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-36-2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.pdf w sprawie użyczenia nieruchomości i obiektów sportowych stanowiących mienie gminy Świerczów, klubom sportowym działającym na terenie gminy Świerczów.

PDFUchwala Rady Gminy w Świerczowie nr VI-37-2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.pdf w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta.
PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-38-2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.pdf uchylająca uchwałę w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie gminy Świerczów.
PDFUchwała Rady Gminy Nr VI-39-2011 z dnia 29 kwietnia 2011 r.pdf w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie gminy Świerczów


 

Sesja Rady Gminy z dnia29 marca 2011 r .


PDFUchwała Rady Gminy Nr V-34-2011 z dnia 29 marca 2011 r.pdf w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej na terenie gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-33-2011 z dnia 29 marca 2011 r.pdf w sprawie uzgodnienia funkcji handlowej terenu oznaczonego AlAG w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów działka nr 498/8 we wsi Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-32-2011 z dnia 29 marca 2011 r.pdf w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-31-2011 z dnia 29 marca 2011 r.pdf w sprawie zatwierdzenia tararyf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę.
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-30-2011 z dnia 29 marca 2011 r.pdf w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych na lata 2011-2013 dla Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych "EKOWOD" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-29-2011 z dnia 29 marca 2011 r.pdf w sprawie zgłoszenia kandydata Gminy Świerczów do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Namysłowie
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-28-2011 z dnia 29 marca 2011 r.pdfw sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Opolu
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-27-2011 z dnia 29 marca 2011 r.pdf w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w ramach pomocy - wyprzedzające finansowanie
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-26-2011 z dnia 29 marca 2011 r.pdf w sprawie: rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie Gminy Świerczów na rok 2012 środków stanowiących fundusz solecki.
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-25-2011 z dnia 29 marca 2011 r.pdf w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej
PDFUchwała Rady Gminy Nr V-24-2011 z dnia 29 marca 2011 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 roku.


 

Sesja Rady Gminy z dnia 31 stycznia 2011 r .

PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-14-2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2011 r.
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-15-2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.pdf w sprawie zawarcia poruzumienia z Starostą Namysłowskim dotyczacym wykonywania prac społeczno - uzytecznych na terenie Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-16-2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.pdf w sprawie uchwalenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społeczno użytecznych na rok 2011 Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-17-2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.pdf w sprawie wyborów sołtysa i rad sołeckich w jednostkach pomocniczych Gminy Świerczów
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-18-2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.pdf w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2011 rok
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-19-2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.pdf w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-20-2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.pdf w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-21-2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.pdf w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/259/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 23 października 2010r.w sprawie :określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Świerczów na 2011 rok.
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-22-2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.pdf w sprawie zmiany uchwały nr III/11/2002 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 16 grudnia 2002r w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. .Opolskiego Nr137,poz.2111, zmiana z 2003r. Nr 105,poz.2179)
PDFUchwała Rady Gminy Nr IV-23-2011 z dnia 31 stycznia 2011 r.pdf w sprawie zmiany uchwały nr IV/9/2010 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 29 grudnia 2010 rokuw sprawie przyjęcia "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011"

 

 

 
Metryczka
 • wytworzono:
  04-03-2011
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  04-03-2011 09:17
  przez: Robert Stefanów
 • zmodyfikowano:
  14-09-2018 11:44
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 3130
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl