Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie o wydaniu w dniu 29 grudnia 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.3.2021.AP pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”

Świerczów, dnia 29.12.2021 r.

 

RIM.6220.3.2021.AP

 

OBWIESZCZENIE 

 

 Wójt Gminy Świerczów działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74 ust. 3, art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z  2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 29 grudnia 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Nr RIM.6220.3.2021.AP pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”, gdzie inwestorem jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole.

 W związku z powyższym zawiadamia się wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Zastępcy Dyrektora Zarządu Zlewni we Opolu, w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego (pok. nr 6), pn. w godz. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów bip.swierczow.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Świerczów. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
     

PDFDECYZJA RIM.6220.3.2021.AP o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”