Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”

Świerczów, 15.12.2021 r.

RIM.6220.2.2021.AP

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebraniu materiału dowodowego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. – zwanej dalej ooś) zawiadamiam strony postępowania, iż tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna - Świerczów”.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów,  w tym zapoznać się z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów (pokój nr 6) oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia, w godzinach pracy Urzędu: pon. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  poprzez zamieszczenie na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, Urzędu Gminy Pokój oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów, Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Świerczów, sołectwa Miejsce, sołectwa Krogulna.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
     

 

           

 

 

Otrzymują:

1. Inwestor

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów i Urzędu Gminy Pokój, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów oraz Urzędu Gminy Pokój, na tablicach ogłoszeń sołectwa Świerczów, sołectwa Miejsce, sołectwa Krogulna.

3. a/a