Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Kompetencje Wójta Gminy

Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) wójt jest organem wykonawczym gminy.

Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.

Do zadań wójta należy w szczególności:
- przygotowanie projektów uchwał rady gminy,
- określanie sposobu wykonywania uchwał,
- gospodarowanie mieniem komunalnym,
- wykonywanie budżetu,
- zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Zgodnie z art. 60 ustawy wójt odpowiada za prawidłową gospodarkę finansową gminy.

Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
- zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych przez radę gminy,
- dokonywania wydatków budżetowych,
- zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
- dysponowania rezerwami budżetu gminy,
- blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.
 • Opublikował: Piotr Młynarski, data publikacji: 01-07-2003 22:21
 • Data wytworzenia: 01-07-2003
 • Ilość wyświetleń: 4249
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/270/853/kompetencje-wojta-gminy.html
 • Opublikował: Piotr Młynarski, data publikacji: 01-07-2003 22:21
 • Data wytworzenia: 01-07-2003
 • Ilość wyświetleń: 4249
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/270/853/kompetencje-wojta-gminy.html
 • Data publikacji: 01-07-2003 22:21 przez: Piotr Młynarski
 • Data wytworzenia: 01-07-2003
 • Ilość wyświetleń: 4249
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48

 

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
www: www.swierczow.pl