Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.

Świerczów, 02.12.2021 r.

RIM.6220.3.2021.AP

 

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebraniu materiału dowodowego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. – zwanej dalej ooś) zawiadamiam strony postępowania, iż tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów,  w tym zapoznać się z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów (pokój nr 6) oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia, w godzinach pracy Urzędu: pon. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów – bip.swierczow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Świerczów.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
     

Otrzymują:

1. Inwestor

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.swierczow.pl oraz na tablicy

    ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów oraz sołectwa Świerczów.

3. a/a