Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXVII sesji Rady Gminy w dniu 25.11.2021r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) zwołuję w dniu 25 listopada 2021r. (czwartek) o godz. 13:00, w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Świerczowie  XXVII  Sesję Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z XXV sesji.
 4. Przyjęcie projektu protokołu obrad z XXVI sesji.
 5. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów oraz informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny2020/2021.
 8. „Program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”.
 9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
 10. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 2. w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 3. w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na 2022 r.,
 4. w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych,
 5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 6. sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,
 7. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/131/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów,
 8. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych publicznych,
 9. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działek nr 50 oraz 222/3 obręb Świerczów stanowiącej własność Gminy Świerczów,  
 10. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działek nr 500/5, 550/1, 428/1 oraz 529/2 obręb Świerczów,  działki nr 159/23 obręb Bąkowice, działki nr 439 obręb Miejsce, działek nr 83, 140, 778, 237, oraz 391 obręb Dąbrowa oraz działek nr 415, 404, 418 obręb Starościn, stanowiące własność Gminy Świerczów,
 11. w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
 12. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Świerczów na lata 2021-2030” oraz trybu konsultacji społecznych,
 13. w sprawie zmiany szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ich dziecka,
 14. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/232/2021 Rady Gminy Świerczów z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świerczów dla wybranych terenów w obrębach geodezyjnych Bąkowice, Biestrzykowice, Dąbrowa, Grodziec, Miodary, Starościn, Świerczów i Zbica,
 15. w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,
 16. w sprawie zmiany określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów,
 17. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Świerczów.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.