Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory prezydenckie 2010

PDFZarządzenie Nr 200-2010 Wójta Gminy Świerczów w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 193-2010 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFZarządzenie Nr 193-2010 Wójta Gminy Świerczów z dnia 31 maja 2010 w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Świerczów z dnia 05 maja 2010 roku.pdf


INFORMACJA  

WYBORY PREZYDENTA RP – PEŁNOMOCNICTWO DO GŁOSOWANIA

Wyborca, który najpóźniej w dniu wyborów kończy 75 lat oraz wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie organu rentowego bez względu na datę jego wydania, równoznaczne na mocy przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92 ze zm.), może udzielić pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu.

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców Gminy Świerczów lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania udzielającego pełnomocnictwo, a także mąż zaufania zgłaszany przez komitet oraz kandydat na Prezydenta Rzeczypospolitej.
Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć od dwóch osób jeżeli co najmniej jedną z nich wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
Akt pełnomocnictwa sporządza się na wniosek wyborcy wniesiony od dnia wejścia w życie postanowienia o zarządzeniu wyborów tj. 21 kwietnia 2010 r. do najpóźniej 10 dnia przed datą wyborów tj. 10 czerwca 2010 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy jak i pełnomocnika oraz wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo.
Do wniosku dołącza się:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem zawierającą jej nazwisko, imiona oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imiona osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- w przypadku osób niepełnosprawnych: kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;
- w przypadku jeżeli osoba mająca być pełnomocnikiem nie jest wpisana do rejestru wyborców Gminy Świerczów, kopię zaświadczenia o prawie do głosowania.
Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa lub jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku: w innym miejscu na terenie Gminy Swierczów.
Jeżeli wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania nie spełnia ustawowych warunków wyborca jest wzywany, w terminie 3 dni od doręczenia wezwania, do usunięcia wad wniosku. Jeżeli wad nie można usunąć albo nie zostały usunięte w terminie następuje odmowa sporządzenia aktu, która jest sporządzana na piśmie i doręczona wraz z uzasadnieniem wyborcy.
Wyborca ma prawo cofnięcia pełnomocnictwa do głosowania poprzez oświadczenie złożone w tut. Urzędzie najpóźniej 2 dnia przez dniem wyborów lub w dniu wyborów doręczenie oświadczenia właściwej komisji obwodowej.
Pełnomocnictwo wygasa z mocy prawa w przypadku:
- śmierci albo utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa lub pełnomocnika;
- wykreślenia z rejestru wyborców Gminy Świerczów pełnomocnika;
- wejście pełnomocnika w skład obwodowej komisji wyborczej właściwej dla miejsca zamieszkania wyborcy lub zostanie mężem zaufania;
- wcześniejszego osobistego zagłosowania przez udzielającego pełnomocnictwa.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Gminy Świerczów ul. Brzeska 48, Ewidencja ludności, dowodów osobistych i kadr tel. 77 4196179
Godziny pracy:
Poniedziałek – piątek 7.10 - 15.10
Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia
W przypadku, kiedy wniosek spełnia warunki upoważniony pracownik tut. Urzędu niezwłocznie uzgadnia z wyborcą lub osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa termin sporządzenia aktu pełnomocnictwa. W razie braku uzgodnienia terminu termin wyznacza upoważniony pracownik tut. Urzędu.
Podstawa prawna
1) Ustawa z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 47 poz. 544 ze zm.)
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2010 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 66 poz. 426);
3) Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 kwietnia 2010 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 65 , poz.405)
Tryb odwoławczy
BRAK
Inne informacje
Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i przedłożeniu stosownych dokumentów.
Wzory wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz zgody na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania poniżej.

PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.pdf
PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania.pdf
 


Zarządzenie Nr 189/2010

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 27 kwietnia 2010r.

 

w sprawie wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

 

Na podstawie art. 78b ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2000r. Nr. 47, poz.544 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

&1

1. Wyznaczam na obszarze gminy Świerczów miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

2. Wykaz wyznaczonych miejsc stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

&2

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Świerczowie oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów.

 

&3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

                                                                                                                       Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                                     mgr Andrzej Gosławski


Załącznik

do Zarządzenia Nr 189

Wójta Gminy Świerczów

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

WYKAZ


miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeńwyborczych i plakatów komitetów wyborczych.


Nazwa miejscowości

Miejsce umieszczenia obwieszczeńi plakatów

Bąkowice

1 tablica ogłoszeń: ul. Główna (obok przystanku PKS)

Świerczów

1 tablica ogłoszeń: ul. Opolska (obok przystanku PKS)

Dąbrowa

1 tablica ogłoszeń: ul. Kolejowa (obok przystanku PKS)

Starościn

1 tablica ogłoszeń: ul. Opolska (obok przystanku PKS)

Biestrzykowice

l tablica ogłoszeń: ul. Główna ( obok przystanku PKS)

 

 

                                                                                                                    Wójt Gminy Świerczów

                                                                                                                     mgr Andrzej Gosławski