Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.

Świerczów, 20.10.2021 r.

RIM.6220.3.2021.AP

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późń. zm. – zwanej dalej ooś) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późń. zm)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 20.10.2021 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole z dnia 06.10.2021 r. (data wpływu: 11.10.2021 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w miejscowości Świerczów”.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii następujących organów:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późń. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z wnioskiem i Kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz zebraną w sprawie dokumentacją, jak również złożyć uwagi i wnioski dotyczące inwestycji w Urzędzie Gminy Świerczów (pokój nr 6), w godzinach pracy Urzędu: pon. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

            W niniejszym postępowaniu występuje ponad 10 stron, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Świerczów.

            Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz
     

Otrzymują:

1. Inwestor

2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie

3. a/a