Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna – Świerczów”.

Świerczów, 07.10.2021 r.

RIM.6220.2.2021.AP

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

 

Na podstawie art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późń. zm. – zwanej dalej ooś) oraz zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późń. zm)

 

zawiadamiam

 

że w dniu 07.10.2021 r. na wniosek Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu ul. Oleska 127, 45-231 Opole z dnia 05.08.2021 r. (data wpływu: 09.08.2021 r.) zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odcinku Krogulna – Świerczów”.

W dniu 13.08.2021 r. wezwano Wnioskodawcę o uzupełnienie wniosku o wykaz działek przewidzianych do prowadzenia prac przygotowawczych polegających na wycince drzew i krzewów, zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 7 ustawy ooś, wyznaczając 14 dni na usunięcie braków. Uzupełninie zostało dokonane w dniu 23.08.2021 r.

Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy ooś, w przypadku przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, wykraczającego poza obszar jednej gminy, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje wójt, na którego obszarze znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, po zasięgnięciu opinii wójta właściwego dla pozostałego terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie. W związku z tym, iż inwestycja będzie realizowana w większej części na terenie Gminy Świerczów, organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Świerczów, który w dniu 02.09.2021 r. zwrócił się wnioskiem do Wójta Gminy Pokój o wyrażenie opinii, co do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 75 ust. 5b ustawy ooś opinię wydaje się w drodze postanowienia w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o jej wydanie (07.09.2021 r.) Przedmiotowe postanowienie Nr SG.VI.6530.01.201 z dnia 06.10.2021 r. wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 07.10.2021 r.

Zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdza się po zasięgnięciu opinii następujących organów:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie,

- Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Opolu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późń. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznać się z wnioskiem i Kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz zebraną w sprawie dokumentacją, jak również złożyć uwagi i wnioski dotyczące inwestycji w Urzędzie Gminy Świerczów (pokój nr 6), w godzinach pracy Urzędu: pon. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

            W niniejszym postępowaniu występuje ponad 10 stron, wobec powyższego zgodnie z art. 74 ust. 3 stosuje się przepis art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie – obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów, Urzędu Gminy Pokój oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów, Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Świerczów, sołectwa Miejsce, sołectwa Krogulna.

            Doręczenie niniejszego obwieszczenia stronom postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia jego publicznego ogłoszenia.

Zastępca Wójta Gminy Świerczów    

Andrzej Galla    

 

 

 

 

Otrzymują:

1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów i Urzędu Gminy Pokój, tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów oraz Urzędu Gminy Pokój, na tablicach ogłoszeń sołectwa Świerczów, sołectwa Miejsce, sołectwa Krogulna.

2. a/a