Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXV sesji Rady Gminy w dniu 30.09.2021r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz. 1372) zwołuję w dniu 30 września 2021r. (czwartek) o godz. 11.00, w sali gimnastycznej przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Świerczowie  XXV  Sesję Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 6. Informacja o działalności stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”.
 7. Informacja o działalności Lokalnej Grupy Działania „Stobrawski Zielony Szlak”.
 8. Informacja nt. działalności Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Namysłowie.
 9. Informacja nt. działalności Powiatowego Biura ARiMR w Namysłowie.
 10. Informacja na temat działalności Izby Rolniczej w Opolu.
 11. Analiza działalności Gminnej Spółki Wodnej z uwzględnieniem stanu cieków i urządzeń wodnych na terenie gminy.
 12. Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2021.
 13. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 2. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,
 3. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Opolskiemu,
 4. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Namysłowskiemu,
 5. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 6. w sprawie nadania tytułu "Zasłużony dla Gminy Świerczów" - Panu Zdzisławowi Sitkowi,
 7. w sprawie szczegółowych zasad udzielania osobom zamieszkałym na terenie Gminy Świerczów jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia ich dziecka,
 8. w sprawie zmiany regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom,
 9. w sprawie zarządzenia wyborów przedterminowych Sołtysa Sołectwa Biestrzykowice,
 10. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,
 11. w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 12. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działka nr 48 obręb Dąbrowa stanowiącej własność Gminy Świerczów,
 13. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Biestrzykowice, na którą składa się działka nr 90/4 w formie bezprzetargowej stanowiącej własność Gminy Świerczów,
 14. w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu pod pojemniki na używaną odzież   na okres dłuższy niż 3 lata stanowiącą własność Gminy Świerczów,
 15. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Świerczów na lata 2021-2026,
 16. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/154/2020 Rady Gminy Świerczów z dnia 7 maja 2020r. w sprawie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Świerczów.

 

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas