Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenia Wójta Gminy Świerczów w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu działek do sprzedaży lub dzierżawy

Strona archiwalna

 

 

Zarządzenie Nr 311 / 2014
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 23 kwietnia 2014 roku
 
 
       W sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i poz. 1318)    w związku z art. 25 i 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami(Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.).
 
Zarządzam
 
 
§ 1
  
Podać do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie zarządzenia w BIP, prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży bezprzetargowo.
 
 
 
 
L.p.
 
 
 
 Miejscowość
 
 
   Nr
 działki
 
 
 Pow.
 (ha)
 
 
 KW
 
 Opis
 nieruchomości:
 przeznaczenie,
 obciążenie  
 nieruchomości
 
 
 
 Forma
 oddania
 
 
 Cena
 nieruchomości
 netto
 
 
 
    1.
 
 
 
 
Miejsce
 
 
 
 
405/1
 
 
 
 
 
0.0200
 
 
 
 
 
OP1U/000
    86369/0
 
 
 
 Działka   niezabudowana,  
 Teren zabudowy zagrodowej i  
 mieszkaniowej jednorodzinnej
 bez obciążeń i   zobowiązań
 
 
 
 Sprzedaż    działki
 bezprzetargowo
 
 
 
2820.00 zł
 
 
 
Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 do dnia 04 czerwca 2014 r.
Art. 34. 1. W przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a, przysługuje osobie która spełnia jeden z następujących warunków:
1) przysługuje jej roszczenie o nabyciu nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.
2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990 r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust. 1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.    
 
 
§ 2  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Barbara Bednarz

Metryczka
  • opublikowano:
    03-11-2011 08:04
    przez: Robert Stefanów
  • zmodyfikowano:
    24-04-2014 07:33
    przez: Robert Stefanów
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl