Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 

Zarządzenie Nr 276/2014
Wójta Gminy Świerczów
z dnia 23 stycznia 2014 r.  
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadania w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
 
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378), w związku z art. 30 ust 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zm. poz. 645, poz. 1318) oraz § 8 pkt 2 Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014, uchwalonego Uchwałą Nr XXVII/218/2013 Rady Gminy w Świerczowie z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”, zarządzam co następuje:
 
§ 1
Ogłaszam otwarty konkurs na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku przez organizacje pozarządowe w sferze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.
 
§ 2
Ogłoszenie stanowi załącznik Nr 1 do Zarządzenia.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz Biuletynie Informacji Publicznej.
   
Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz