Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXIV sesji Rady Gminy w dniu 24.06.2021r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję w dniu 24 czerwca 2021 r. (czwartek) o godz. 12.00, w budynku  Szkoły Podstawowej w Świerczowie (sala gimnastyczna) XXIV  Sesję Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 6. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy.
 7. Debata nad raportem o stanie gminy.
 8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu dot. pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Świerczów za 2020 r.
 9. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.
 10. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej.
 11. Podjęcie uchwał:
 1. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Świerczów wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,
 2. w sprawie zatwierdzenia bilansu skonsolidowanego Gminy Świerczów za 2020 rok,
 3. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów wotum zaufania,
 4. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Świerczów absolutoriumza 2020 rok,
 5. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 6. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,
 7. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Świerczów posiadanych w Spółce Zakład Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Sp. z o.o z siedzibą w Namysłowie,
 8. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Świerczów,
 9. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród nauczycielom,
 10. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świerczów na rok szkolny 2021/2022.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas