Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja publiczna

Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) stanowi realizację zasady zapisanej w art. 54 i 61 Konstytucji RP. W przeciwieństwie do danych osobowych, które dotyczą obywateli, informacje publiczne są jawne.
Według ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, do której dostęp przysługuje każdemu.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:
- uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
- wglądu do dokumentów urzędowych,
- dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych i podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie tajemnic ustawowo chronionych. Podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.
Realizacja prawa do informacji publicznej następuje przez:
- publikowanie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP),
- dostęp do dokumentów urzędowych (oświadczenia woli lub wiedzy),
- kopiowanie,
- dostęp do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z wyborów powszechnych.
Dostęp do informacji publicznej poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie jest bezpłatny.
Informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej są dostępne w Urzędzie Gminy na wniosek (patrz załącznik).
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) to ujednolicony system stron w sieci teleinformatycznej zawierających informacje publiczne udostępnianie z urzędu przez podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznych. Biuletyn składa się z dwóch części. Strona pierwsza (główna) prowadzona przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - www.bip.gov.pl - zawiera zbiorcze zestawienie wszystkich podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznych wraz z ich adresami internetowymi. Drugą część stanowią strony Biuletynu zawierające informacje publiczne poszczególnych podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej. Podmiotowe strony Biuletynu są tworzone w formie odrębnych stron www – w przypadku Gminy Świerczów - www.bip.swierczow.pl. W tej właśnie części znajdują się wszystkie informacje publiczne, które podlegają udostępnieniu z urzędu w formie elektronicznej.
 

DOCWniosek do udzielenia informacji publicznej

 
Metryczka
 • wytworzono:
  26-06-2003
  przez: Robert Stefanów
 • opublikowano:
  26-06-2003 19:09
  przez: Piotr Młynarski
 • zmodyfikowano:
  29-11-2018 11:17
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 7704
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl