Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 0050/47/2021 WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW z dnia 5 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Świerczowie

ZARZĄDZENIE NR 0050/47/2021

WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 5 maja 2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno -  Przedszkolnego w Świerczowie

 

Na podstawie art. 63 ust. 14 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późń. zm.1) oraz  § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 15872) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową, zwaną dalej „komisją”, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Świerczowie w składzie:

 1. Iwona Wilczyńska – Sekretarz Gminy Świerczów – przewodnicząca;
 2. Mateusz Bieniek – Skarbnik Gminy Świerczów – członek;
 3. Justyna Krasoń – podinspektor ds. kadr w Urzędzie Gminy Świerczów – członek;
 4. Marek Wąsowski – zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu– członek;
 5. Robert Socha – główny specjalista, samodzielne stanowisko ds. współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego Kuratorium Oświaty w Opolu– członek;
 6. Magdalena Szałagan – starszy specjalista Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Opolu – członek;
 7. Agnieszka Gońda – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej
  w Świerczowie – członek;
 8. Joanna Katra – przedstawiciel Rady Pedagogicznej Przedszkola w Świerczowie – członek;
 9. Patrycja Suchorska – przedstawiciel Rady Rodziców Szkoły Podstawowej
  w Świerczowie – członek;
 10. Maria Grzęda – przedstawiciel Rady Rodziców Przedszkola w Świerczowie – członek;
 11. Urszula Cieśluk – przedstawiciel Zarządu Oddziału ZNP w Namysłowie – członek;
 12. Ewa Szymczak – przedstawiciel Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” Międzyzakładowej Organizacji Związkowej Pracowników Oświaty i Wychowania
  w Namysłowie – członek.

§ 2. Komisja, o której mowa w § 1, ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia pracy.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz     

 

 


1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4 i poz. 619.
2)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1634.