Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XXI sesji Rady Gminy w dniu 25.02.2021r.

Świerczów, dnia  18 lutego 2021 r.

RG.0002.XXI.1.2021.MW

 

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zwołuję w dniu 25 lutego 2021 r. (czwartek)
o godz. 13.00, w budynku  Szkoły Podstawowej w Świerczowie (sala gimnastyczna)
XXI  Sesję Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
 2. Interpelacje radnych.
 3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z poprzedniej sesji.
 4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
 6. Przyjęcie sprawozdań z wykonania planów pracy Rady i stałych komisji Rady Gminy za 2020 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 8. Informacja z działalności rad sołeckich za 2020 rok.
 9. Informacja z prac Komisji mieszkaniowej w 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwał:

a) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej,

b) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2021 r.,

c) w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!

d) w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa,

e) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Świerczów,

f) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2021 – 2023,

g) w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Świerczowie na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane,

h) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej Mienia Komunalnego,

i) w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych,

j) w sprawie określenia zasad przyznawania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla sołtysów,

k) w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Rady Gminy Świerczów,

l) w sprawie zmiany składu osobowego stałej Komisji Społecznej Rady Gminy Świerczów,

m) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Janas