Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zebraniu materiału dowodowego dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”

Świerczów, 28.01.2021 r.

RIM.6220.1.2020.2021.AP

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o zebraniu materiału dowodowego

 

Działając na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695, 1298, 2320, z 2021 r, poz. 54) w związku z art. 74 ust. 3, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322, 471, 1378 – zwanej dalej ooś) zawiadamiam strony postępowania, iż tutejszy organ zakończył postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, zlokalizowanego na dz. nr 389/4 obręb Świerczów prowadzone na wniosek Pana Piotra Bugajskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe informuję, że przed wydaniem decyzji strony postępowania mogą wypowiedzieć się, co do zebranych w sprawie dowodów i materiałów,  w tym zapoznać się z uzyskanymi opiniami w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów (pokój nr 6) oraz zgłosić swoje uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia dokonania się niniejszego obwieszczenia, w godzinach pracy Urzędu: pon. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  poprzez zamieszczenie niniejszego obwieszczenia na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów – bip.swierczow.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świerczów oraz na tablicy ogłoszeń sołectwa Świerczów.

Wójt Gminy Świerczów
  Barbara Bednarz