Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu”, dz. nr 389/4 obręb Świerczów

Świerczów, dnia 04.06.2020 r.

RIM.6220.1.2020.AP

 

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 63 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

postanawiam

zawiesić postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania odpadów, w tym złomu” na działce nr 389/4 w Świerczowie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Uzasadnienie

W dniu 19.03.2020 r. Wójt Gminy Świerczów wydał postanowienie nr RIM.6220.1.2020.AP nakładające na wnioskodawcę Pana Piotra Bugajskiego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w pełnym zakresie zgodnym z art. 66 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 r. poz. 283 z późn. zm.). Od ww. postanowienia nie wpłynęło zażalenie. Zgodnie z mocą obowiązującego prawa należy zawiesić przedmiotowe postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji postanowienia.

 

Pouczenie

Zgodnie z art. 63. ust. 5a ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko „jeżeli w terminie 3 lat od dnia zawieszenia postępowania, o którym mowa w ust. 5, strona nie złoży raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, żądanie wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uważa się za wycofane”.

Na niniejsze postanowienie stronom nie przysługuje zażalenie.

Wójt Gminy    
Barbara Bednarz

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: Piotr Bugajski
  2. Strony postępowania poprzez obwieszczenie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów bip.swierczow.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Świerczów.

a/a