Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Świerczów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Świerczów, dnia 25 lutego 2020 roku

 

obwieszczenie WÓJTA GMINY ŚWIERCZÓW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów, sporządzonego na podstawie uchwały nr VI/49/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 lutego 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Świerczów, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 09 marca 2020 roku do 07 kwietnia 2020 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów, 46 – 112 Świerczów, ul. Brzeska 48, w pokoju nr 6, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów na stronie internetowej www.bip.swierczow.pl

 

Obszar opracowania przedmiotowego Studium zawiera się w granicach administracyjnych Gminy Świerczów.

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2020 roku, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie, 46 – 112 Świerczów, ul. Brzeska 17, o godzinie 17.00.

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ww. ustawy osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu Studium. Uwagi należy składać do Wójta Gminy Świerczów na piśmie na adres Urzędu Gminy w Świerczowie, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów lub w wersji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium” na adres: ug_rolnictwo@swierczow.pl , z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1, pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją projektu Studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko projektu Studium, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej.

 

Uwagi, w trybie art. 39. ust. 1, pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 roku, poz. 2081 z późn. zm.), do wyżej wymienionej dokumentacji należy składać do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone:

w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów, lub:

za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do Studium” na adres: ug_rolnictwo@swierczow.pl, lub:

osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów, w pokoju nr 6, w godzinach pracy Urzędu.

Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Świerczów.

 

Jednocześnie informuję, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z powyższą sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Świerczów pod adresem:

http://bip.swierczow.pl/download/attachment/8449/klauzula-informacyjna-o-przetwaraniu-danych-osobowych.pdf

a także w Urzędzie Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, 46 – 112 Świerczów.

Ponadto w Urzędzie Gminy Świerczów została przyjęta Zarządzeniem nr 28/2019 z dnia 24 czerwca 2019 roku Polityka Bezpieczeństwa Informacji. Informacja Wójta Gminy Świerczów o ograniczeniu prawa dostępu do informacji o źródle danych osobowych uzyskanych w toku prowadzenia postępowań dotyczących sporządzania aktów planistycznych, zgodnie z art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 z późn. zm.) umieszczona jest pod adresem:

http://bip.swierczow.pl/1521/1802/informacja-wojta-gminy-swierczow-dotyczaca-sporzadzania-aktow-planistycznych.html

Wójt Gminy Świerczów
Barbara Bednarz     

Metryczka
 • wytworzono:
  25-02-2020
  przez: Michał Hnat
 • opublikowano:
  25-02-2020 07:43
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 698
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl