Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIV sesji Rady Gminy w dniu 20.02.2020 r

Świerczów, dnia 13 lutego 2020 r.

 

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczącego Rady Gminy o XIV sesji Rady Gminy w dniu 20.02.2020 r

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję w dniu 20 lutego 2020 r. (czwartek) o godz. 10.00, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie XIV Sesję Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie projektu protokołu obrad z poprzedniej sesji.
4. Informacja nt. działalności Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Nadzór Wodny w Namysłowie.
5. Informacja nt. działalności Kół Łowieckich.
6. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności w okresie między sesjami oraz o korespondencji dotyczącej Rady Gminy.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
9. Informacja z działalności Rad Sołeckich za 2019 rok.
10. Informacja z prac Komisji mieszkaniowej w 2019 roku.
11. Przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:

 • Uchwała nr 14/2020 z dnia 3 lutego 2020 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Świerczów,
 • Uchwała nr 32/2020 z dnia 3 lutego 2020 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w uchwale budżetowej Gminy Świerczów na 2020 rok.

12. Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
b) w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych obowiązujących na terenie Gminy Świerczów;
c) w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „EKOWOD” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2020-2022;
d) w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
e) w sprawie zmian w budżecie gminy w 2020 r.;
f) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Bierawa;
g) zmieniająca Uchwałę Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów;
h) w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego;
i) w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie w każdej gminie miejsca, gdzie można bezpłatnie zaparkować wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym parkingu
z dopiskiem bezpłatny;
j) w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji o poparcie w formie uchwały skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski;
k) w sprawie rozpatrzenia wniesionej petycji Pani Renaty S.........z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany przepisów prawa miejscowego;
l) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na  części nieruchomości działka nr 536 obręb Miodary stanowiącej własność Gminy Świerczów;
m)  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na  części nieruchomości działka nr 143 obręb Wężowice stanowiącej własność Gminy Świerczów,
n) w sprawie zmiany przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

13. Sprawy różne.

Przewodniczący 
Grzegorz Paduch

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  13-02-2020
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  13-02-2020 18:30
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  17-02-2020 07:14
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 399
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl