Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”

Świerczów, dnia 6.02.2020 r.

RIM.6220.4.2019.AP

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Świerczów działając na podstawie art. 38 w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późń. zm.) zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa, planowanego na działkach nr 60 obręb Biestrzykowice i nr 83, 85 obręb Dąbrowa, którego inwestorem jest Gmina Świerczów.

W związku z powyższym zawiadamia się wszystkie strony postępowania o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie, Dyrektora Zarządu Zlewni we Wrocławiu w siedzibie Urzędu Gminy Świerczów, ul. Brzeska 48, w Referacie Rolnictwa, Inwestycji i Mienia Komunalnego (pok. nr 6), pn. w godz. 715-1615, wt.-czw. 715-1515, pt. 715-1415.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świerczów bip.swierczow.pl, wywieszenie na tablicy ogłoszeń tut. urzędu oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Biestrzykowice i Dąbrowa.

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz