Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja środowiskowa w sprawie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”

Świerczów, dnia 06.02.2020 r.

 

DECYZJA RIM.6220.4.2019.AP

o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust.1 pkt 4, art. 84 i art. 85 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) dalej „ooś” i §3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Świerczów ul. Brzeska 48, 46-112 Świerczów oraz przeprowadzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa”, planowanego na działkach nr 60 obręb Biestrzykowice i nr 83, 85 obręb Dąbrowa.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 21.11.2019 r. (data wpływu: 22.11.2019 r.) Gmina Świerczów złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. ”Przebudowa drogi gminnej Biestrzykowice - Dąbrowa”, planowanego na działkach nr 60 obręb Biestrzykowice i nr 83, 85 obręb Dąbrowa.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839) do inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany. W związku z powyższym Wójt Gminy Świerczów w dniu 22.11.2019 r. wszczął postępowanie administracyjne w powyższej sprawie.

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy ooś Wójt Gminy Świerczów w dniu 22.11.2019 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Namysłowie o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla planowanej inwestycji.

W dniu 04.12.2019 r. Zastępca Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach przekazał według właściwości pismo Wójta Gminy Świerczów dot. wyrażenia opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do Zarządu Zlewni we Wrocławiu.

W wyniku złożonych zapytań zarówno Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie opinią z dnia 04.12.2019 r. (data wpływu 09.12.2019 r.) znak: NZ.4315.11.2019.AN, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu opinią z dnia 10.12.2019 r. znak: WOOŚ.4220.342.2019.MD oraz Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu opinia z dnia 20.12.2019 r. (data wpływu 03.01.2020 r.) znak: WR.ZZŚ.5.435.13.2019.AG wyrazili stanowisko o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia.

Przedmiotowe przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa na działce nr 60 obręb Biestrzykowice i działkach nr 83, 85 obręb Dabrowa. Parametry techniczne przedsięwzięcia:

 • całkowita długość odcinka drogi do przebudowy – 2916,64 m

 • klasa techniczna – D

 • prędkość projektowa – Vp = 30 km/h

 • szerokość jezdni – 4,00 – 5,00 (mijanki)

 • pobocza – 0.5 m (utwardzona)

 • pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne i dwustronne – 2%

 • pochylenie poboczy – 6%

 • kategoria ruchu – KR1

 • odwodnienie – powierzchniowe do przydrożnych rowów.

W ramach przedsięwzięcia projektuje się rozbudowę przedmiotowego odcinka drogi do szerokości jezdni 4,00 m (5m szerokości w obrębie mijanek). Rozbudowa drogi będzie po jej istniejącym śladzie z poszerzeniem jezdni. W ramach istniejących rowów oraz odwodnienia w km ok. 2+889 zaprojektowano przebudowę istniejącego przepustu drogowego. Natomiast istniejący rów przy skrzyżowaniu km ok. 0+545 będzie wzmocniony korytkami betonowymi. Pozostała część istniejących rowów i przepustów będzie odmulona i pozostanie w stanie niezmienionym. Zaprojektowano 11 indywidualnych zjazdów z przedmiotowego odcinka drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni dotychczasowej funkcji drogi.

Teren inwestycji jest objęty ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przejętego Uchwałą nr IX/51/2003 Rady Gminy Świerczów z dnia 10 października 2003 r. oraz zmianami.

Na etapie realizacji inwestycji nie przewiduje się zjawiska kumulowania się oddziaływań istniejącej sieci drogowej z planowaną do przebudowania drogą.

Realizacja inwestycji nie wywoła negatywnego wpływu na stan jakościowy i ilościowy wód powierzchniowych oraz podziemnych, siedlisk zwierząt i ptaków. Do budowy będą wykorzystywane typowe dla tego typu prac materiały, takie jak: beton asfaltowy, cement, kruszywa mineralne, drobnowymiarowe elementy betonowe i kamienne, piasek, tłuczeń. Przewiduje się wykorzystanie paliwa (oleje benzyny) do napędu pojazdów samojezdnych, energii elektrycznej do zasilania urządzeń oraz wody w ilościach odpowiadających normom zużycia dla poszczególnych maszyn. Ilość wykorzystanych surowców do budowy drogi nie naruszą stanu zasobów regionalnych, w tym wody i kruszywa budowlanego.

Na etapie realizacji przedsięwzięcia uciążliwości dla środowiska mogą wystąpić jedynie na etapie wykonywania robót. Emitowany będzie hałas związany z pracą maszyn budowlanych oraz z dowozem materiałów i surowców. Hałas jednak będzie ograniczał się do rejonu prowadzonych prac. Poprawa parametrów technicznych drogi wpłynie na zmniejszenie emisji hałasu do środowiska. Podczas realizacji inwestycji będą emitowane zanieczyszczenia do powietrza związane z pracą maszyn budowlanych. Natomiast w fazie eksploatacji, dzięki poprawie stanu technicznego drogi nastąpi poprawa płynności ruchu, co przyczyni się do zmniejszenia ilości spalanego paliwa.

W odniesieniu do planowanego przedsięwzięcia ryzyko wystąpienia katastrofy budowlanej ocenia się jako bardzo niskie. W związku z tym, że inwestycja będzie realizowania zgodnie z wymaganiami technicznymi dla tego rodzaju przedsięwzięć, zatem możliwość wystąpienia awarii jest znikoma. Ze względu na rodzaj, skalę i zakres przedsięwzięcia nie przewiduje się jego wrażliwości na zmiany klimatu.

Odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia będą miały charakter odpadów budowlanych związanych z pracami ziemnymi i rozbiórkowymi, głownie odpady z grupy 17 (odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej) i będą one selektywnie gromadzone w wyznaczonym miejscu budowy w taki sposób, aby zapobiec ewentualnemu przenikaniu zanieczyszczeń do gruntu. Powstawać mogą również odpady komunalne z grupy 20 oraz odpady opakowaniowe z grupy 15.

W trakcie realizacji inwestycji zorganizowane zostanie zaplecze sanitarne dla pracowników budowy, wyposażone w przenośne sanitariaty, które odbierane będą przez firmy zewnętrzne, posiadające odpowiednie zezwolenia w tym zakresie.

Przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza granicami oraz poza bezpośrednim sąsiedztwem obszarów Natura 2000. Obszar inwestycji znajduje się poza pozostałymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust 1 pkt 1-4, 6-10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.). Teren planowanej inwestycji zlokalizowany jest poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Opolskiego na podstawie Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2005 roku przez Zakład Badania Ssaków Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Środowiska oraz poza korytarzami ekologicznymi wyznaczonymi w 2011 roku przez Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk. Wobec powyższego nie przewiduje się negatywnego wpływu na bioróżnorodność na terenie planowanej inwestycji.

Przedsięwzięcie będzie zlokalizowane w obszarze, w którym zgodnie z treścią „programu ochrony powietrza dla strefy opolskiej, ze względu na przekroczenie poziomów dopuszczalnych pyłu PM10, pyłu PM 2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z planem działań krótkoterminowych” występują przekroczenia standardów jakości powietrza dla benzo(a)pirenu. Ze względu jednak na fakt, że przebudowa drogi poprawi płynność ruchu stwierdzono, że realizacja przedsięwzięcia nie pogorszy stanu jakości powietrza w rejonie jego lokalizacji.

Zamierzenie inwestycyjne usytuowane jest w obszarze pól uprawnych od km 0+150 do km 2+750. W początkowym kilometrażu od 0+000 do km 0+150 planowana do przebudowy droga gminna przebiega przez tereny zabudowane miejscowości Dąbrowa. Od km 2+750 przebiega przez tereny zabudowane miejscowości Biestrzykowice.

W zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia nie występują:

 1. obszary wodno-błotne, inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łęgowe oraz ujścia rzek;

 2. obszary wybrzeży i środowisko morskie;

 3. obszary górskie i leśne;

 4. obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;

 5. obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;

 6. obszary przylegające do jezior;

 7. uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w granicach dwóch jednostek planistycznych gospodarowania wodami:

 • jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – RW600017133249 o nazwie Smortawa od źródła do Pijawki. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) – JCWP została oceniona jako naturalna o złym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

 • jednolitej części wód powierzchniowych (JCWP) – RW60001913271 o nazwie Stobrawa od Kluczborskiego Strumienia do czarnej Wody. Zgodnie z zapisami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 r. poz. 1967) – JCWP została oceniona jako silnie zmieniona o dobrym stanie, niezagrożona nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry potencjał ekologiczny i dobry stan chemiczny.

Przedmiotowy obszar znajduje się w obrębie jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) nr 109 o kodzie PLGW6000109 oraz nr 97 o kodzie PLGW600097, które charakteryzują się dobrym stanem ilościowym i dobrym stanem chemicznym. JCWPd zostały ocenione jako niezagrożone nieosiągnięciem celu środowiskowego, jakim jest dobry stan chemiczny i dobry stan ilościowy. Planowana inwestycja nie znajduje się w obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP). Teren inwestycji nie znajduje się na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Na terenie inwestycji nie znajduje się ujęcie wód ani strefy ochronne ujęć wód. przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach chronionych. Nie przewiduje się zatem negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Analizując powyższe uznano, że przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi.

Biorąc pod uwagę charakter przedsięwzięcia i jego lokalne oddziaływanie stwierdzono, że inwestycja nie wymaga przeprowadzenia postepowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przed wydaniem niniejszej decyzji poinformowano strony o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych w toku postepowania, dowodów, materiałów i opinii. Zarówno w toku postępowania, jak i w określonym terminie żadna ze stron nie wniosła uwag i wniosków.

Uwzględniając powyższe uwarunkowania orzeczono jak w sentencji.

Integralną część niniejszej decyzji stanowi Załącznik Nr 1 zawierający charakterystykę przedsięwzięcia.

 

POUCZENIE

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

 

 

Otrzymują:

 1. Strony postępowania poprzez obwieszczenie na stronie www.bip.swierczow.pl oraz na tablicach ogłoszeń sołectw Biestrzykowice i Dąbrowa.

 2. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Namysłowie

 2. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu

 3. Dyrektor Zarządu Zlewni we Wrocławiu

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz

 Załącznik do decyzji nr RIM.6220.4.2019.AP z dnia 06.02.2020 r.

 

 

 

Charakterystyka przedsięwzięcia

 

 

Przedsięwzięcie polega na przebudowie drogi gminnej Biestrzykowice – Dąbrowa, na działkach nr 60 obręb Biestrzykowice i nr 83, 85 obręb Dąbrowa. W ramach przedsięwzięcia projektuje się rozbudowę przedmiotowego odcinka drogi do szerokości jezdni 4,00 m (5m szerokości w obrębie mijanek). Rozbudowa drogi będzie po jej istniejącym śladzie z poszerzeniem jezdni. W ramach istniejących rowów oraz odwodnienia w km ok. 2+889 zaprojektowano przebudowę istniejącego przepustu drogowego. Natomiast istniejący rów przy skrzyżowaniu km ok. 0+545 będzie wzmocniony korytkami betonowymi. Pozostała część istniejących rowów i przepustów będzie odmulona i pozostanie w stanie niezmienionym. Zaprojektowano 11 indywidualnych zjazdów z przedmiotowego odcinka drogi o nawierzchni z betonu asfaltowego. Realizacja przedsięwzięcia nie zmieni dotychczasowej funkcji drogi. Parametry techniczne przedsięwzięcia:

 • całkowita długość odcinka drogi do przebudowy – 2916,64 m

 • klasa techniczna – D

 • prędkość projektowa – Vp = 30 km/h

 • szerokość jezdni – 4,00 – 5,00 (mijanki)

 • pobocza – 0.5 m (utwardzona)

 • pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne i dwustronne – 2%

 • pochylenie poboczy – 6%

 • kategoria ruchu – KR1

 • odwodnienie – powierzchniowe do przydrożnych rowów.

Konstrukcję jezdni zaprojektowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

W wyniku realizacji przebudowy drogi nastąpi poprawa płynności ruchu, co przyczyni się do zmniejszenia emisji spalin i hałasu, a także polepszy się komfort użytkowania drogi, co będzie wiązało się ze zwiększeniem bezpieczeństwa kierujących pojazdami.

 

Wójt Gminy   
Barbara Bednarz

PDFDecyzja RIM.6220.4.2019.AP.pdf