Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r

Świerczów, 23.12.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczącego Rady Gminy o XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję w dniu 30  grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 13.00, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie XIII Sesję Rady Gminy.

 

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie autopoprawki do projektu protokołu z  sesji z dnia 26 września 2019 r.,
4. Przyjęcie protokołu z XI sesji  Rady Gminy z dnia 26 września 2019 r.
5. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
6. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
7. Przyjęcie sprawozdań z planów pracy Rady i stałych komisji Rady Gminy za 2019 r.
8. Omówienie planów pracy Rady Gminy oraz komisji Rady Gminy na 2020 r.
9. Odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu:
    - o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świerczów;
    - o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Świerczów na 2020 r.;

10. Podjęcie uchwał:

 1. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej,

- odczytanie opinii Komisji Budżetu oraz opinii pozostałych Komisji przez jej przewodniczących;

- stanowisko wójta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z opinią złożoną przez poszczególne komisje;

- głosowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej;

 1. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok,

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem wójta

- odczytanie opinii Komisji Budżetu oraz opinii pozostałych Komisji przez jej przewodniczących;

- stanowisko wójta w sprawie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej wraz z opinią złożoną przez poszczególne komisje;

- głosowanie projektu uchwały budżetowej na 2020 r.;

 1. uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Świerczów na lata 2020 -2025,

 2. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020

 3. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Świerczów na lata 2020-2023;

 4. w sprawie uchwalenia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019 -2025

 5. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa;

 6. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

 7. w sprawie zatwierdzenia i wyrażenia zgody na przystąpienie i realizację projektu pod nazwą „Przebudowa pomieszczeń budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie;

 8. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Świerczów na rok szkolny 2019/2020;

 9. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej;

 10. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.

 11. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Świerczów

 12. zmieniająca Uchwałę Nr XII/101/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,

 13. zmieniająca Uchwałę Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów,

 14. zmieniająca Uchwałę Nr XII/102/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty,

 15. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Świerczów na 2020 r.

 16. w sprawie przedłożenia przez komisje Rady Gminy planów pracy na 2020 rok;

11. Sprawy różne.

Przewodniczący 
Grzegorz Paduch

 

 

PDFZawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 r.pdf