Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2019 r

Świerczów, 20.11.2019r.

 

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczącego Rady Gminy o XII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2019 r

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zwołuję w dniu 28 listopada 2019 r. (czwartek) o godz. 9.30, w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Świerczowie XII Sesję Rady Gminy.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przyjęcie porządku obrad.
2. Interpelacje radnych.
3. Przyjęcie protokołu obrad z poprzedniej sesji.
4. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
5. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych.
6. Przedstawienie Radzie Gminy Świerczów informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
7. Omówienie „Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.
8. Informacja o utworzeniu Klubu Radnych.
9. Podjęcie uchwał:

 1.  w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso;
 2.  w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości;
 3.  w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020;
 4.  w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z Cmentarzy Komunalnych w Gminie Świerczów;
 5. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVII/116/2008 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie ustalenia opłat na cmentarzach komunalnych Gminy Świerczów;
 6.  w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych Gminy Świerczów;
 7.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów;
 8.  w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
 9.  w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na zamieszkałych nieruchomościach oraz ustalenia wysokości tej opłaty;
 10.  w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska Gminy Świerczów na lata 2020-2023;
 11.  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2023;
 12.  w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/83/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Świerczów do projektu  pn. „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne dokumentów planistycznych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego;
 13.  w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Dąbrowa;
 14.  w sprawie posadowienia kamienia z tablicą pamiątkową;
 15.  zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz innych składników wynagradzania, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego oraz nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przyznawanych za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze za wysługę lat – w drodze regulaminu;
 16.  w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na części nieruchomości działka nr 290 oraz 291 obręb Dąbrowa stanowiącej własność Gminy Świerczów;
 17.  w sprawie zmian w wieloletniej  prognozie finansowej;
 18.  w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 r.

10. Sprawy różne.

Przewodniczący 
Grzegorz Paduch

 

 

PDFZawiadomienie Przewodniczącego Rady Gminy o XII sesji Rady Gminy w dniu 28.11.2019 r.pdf