Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

PETYCJE

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195).

Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

Ustawa o petycjach przewiduje również instytucję tzw. „petycji wielokrotnej”. Jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa powyżej.

W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia.

 • Opublikował: Paweł Anuszkiewicz, data publikacji: 12-06-2019 09:15
 • Modyfikował: Paweł Anuszkiewicz, data modyfikacji: 12-06-2019 09:53
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Anuszkiewicz
 • Data wytworzenia: 12-06-2019
 • Ilość wyświetleń: 145
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/1510/1799/petycje.html
 • Opublikował: Paweł Anuszkiewicz, data publikacji: 12-06-2019 09:15
 • Modyfikował: Paweł Anuszkiewicz, data modyfikacji: 12-06-2019 09:53
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Anuszkiewicz
 • Data wytworzenia: 12-06-2019
 • Ilość wyświetleń: 145
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/1510/1799/petycje.html
 • Data publikacji: 12-06-2019 09:15 przez: Paweł Anuszkiewicz
 • Data modyfikacji: 12-06-2019 09:53 przez: Paweł Anuszkiewicz
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Anuszkiewicz
 • Data wytworzenia: 12-06-2019
 • Ilość wyświetleń: 145
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  12-06-2019, godz. 09:53:12
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  12-06-2019, godz. 09:16:29
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  12-06-2019, godz. 09:15:57
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48

 

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
www: www.swierczow.pl