Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -

Raport o stanie Gminy

Debata nad raportem o stanie gminy


- wyciąg z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

„Art. 28aa. 1. Wójt co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.

2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.

4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.

5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;

2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.”.

 

DEBATA NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŚWIERCZÓW

 

Rok 2019 jest pierwszym rokiem, w którym zgodnie ze znowelizowanymi przepisami ustawy o samorządzie gminnym, Wójt Gminy Świerczów zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Świerczów raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać również głos mieszkańcy gminy.

 

ZASADY DOTYCZĄCE ZGŁASZANIA SIĘ MIESZKAŃCÓW DO DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY ŚWIERCZÓW

 1. W debacie nad raportem o stanie Gminy Świerczów rok mogą zabierać głos mieszkańcy Gminy Świerczów.

 2. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie składa do Przewodniczącego Rady Gminy Świerczów pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.

 3. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

 4. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia (Wzór zgłoszenia oraz klauzulę informacyjną załączono poniżej).

 5. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15.


 

PDFRaport o stanie Gminy za rok 2018.pdf

PDFZgłoszenie do debaty o raporcie o stanie Gminy.pdf
 

 • Opublikował: Paweł Anuszkiewicz, data publikacji: 03-06-2019 12:24
 • Modyfikował: Paweł Anuszkiewicz, data modyfikacji: 04-06-2019 07:35
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Anuszkiewicz
 • Data wytworzenia: 03-06-2019
 • Ilość wyświetleń: 3589
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/1494/1797/raport-o-stanie-gminy.html
 • Opublikował: Paweł Anuszkiewicz, data publikacji: 03-06-2019 12:24
 • Modyfikował: Paweł Anuszkiewicz, data modyfikacji: 04-06-2019 07:35
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Anuszkiewicz
 • Data wytworzenia: 03-06-2019
 • Ilość wyświetleń: 3589
 • Link do strony: http://bip.swierczow.pl/1494/1797/raport-o-stanie-gminy.html
 • Data publikacji: 03-06-2019 12:24 przez: Paweł Anuszkiewicz
 • Data modyfikacji: 04-06-2019 07:35 przez: Paweł Anuszkiewicz
 • Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Świerczowie
 • Wytworzył lub za treść odpowiada: Paweł Anuszkiewicz
 • Data wytworzenia: 03-06-2019
 • Ilość wyświetleń: 3589
Rozwiń rejestr zmian plików
Rozwiń rejestr zmian strony
 •  
  04-06-2019, godz. 07:35:18
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  04-06-2019, godz. 07:35:04
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  04-06-2019, godz. 07:33:19
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  04-06-2019, godz. 07:33:03
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  04-06-2019, godz. 07:32:32
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  03-06-2019, godz. 12:30:04
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  03-06-2019, godz. 12:28:00
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
 •  
  03-06-2019, godz. 12:24:42
  Modyfikacja strony przez: Paweł Anuszkiewicz
Dane adresowe:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48

 

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
www: www.swierczow.pl