Urząd Gminy w Świerczowie Biuletyn Informacji Publicznej

2019 (kadencja VIII)

PDFZarządzenie nr 6/2019 z dnia 2 stycznia 2019.pdf w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie na 2019 rok
PDFZarządzenie nr 7/2019 z dnia 2 stycznia 2019.pdf w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania przeniesień w palnie wydatków bieżących w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy
PDFZarządzenie nr 8/2019 z dnia 2 stycznia 2019.pdf w sprawie przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań: z tytułów umów, których realizacjai w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
PDFZarządzenie nr 9/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 10/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Świerczów
PDFZarządzenie nr 11/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok 2019/2020 do Przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Świerczów
PDFZarządzenie nr 12/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf w sprawie przyjęcia planu wykorzystywania gminnego zasobu nieruchomości GMiny Świerczów na lata 2019-2021
PDFZarządzenie nr 13/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf zmieniające w Zarządzeniu NR 83/2015 z dnia 11 września 2015r. Wójta Gminy Świerczów skład Komisji Mieszkaniowej
PDFZarządzenie nr 14/2019 z dnia 8 stycznia 2019.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemny
PDFZarządzenie nr 15/2019 z dnia 14 stycznia 2019.pdf w sprawie ustalenia kosztu roboczo-godziny za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
PDFZarządzenie nr 16/2019 z dnia 17 stycznia 2019.pdf w sprawie utworzenia punktu kontaktowego HNS (Host Nation Support) w Urzędzie Gminy w Świerczowie
PDFZarządzenie nr 17/2019 z dnia 24 stycznia 2019.pdf w sprawie do podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
PDFZarządzenie nr 18/2019 z dnia 24 stycznia 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 19/2019 z dnia 30 stycznia 2019.pdf w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na zadanie w sferze wspieraania i upowszechniania kultury fizycznej
PDFZarządzenie nr 20/2019 z dnia 31 stycznia 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 21/2019 z dnia 6 lutego 2019.pdf w sprawie przedłożenia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Świerczów za 2018 rok
PDFZarządzenie nr 22/2019 z dnia 18 lutego 2019.pdf w sprawie powołania komisji do rozstrzygnięcia ofert na wykonaie zadań publicznych w roku 2019 przez organizacje pozarządowe
PDFZarządzenie nr 23/2019 z dnia 19 lutego 2019.pdf w sprawie zmiany zarządzenia Nr 190/2006 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 czerwca 2006r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej
PDFZarządzenie nr 24/2019 z dnia 20 lutego 2019.pdf w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego Przedszkola w Świerczowie ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
PDFZarządzenie nr 25/2019 z dnia 26 lutego 2019.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 26/2019 z dnia 26 lutego 2019.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
PDFZarządzenie nr 27/2019 z dnia 26 lutego 2019.pdf w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
PDFZarządzenie nr 28/2019 z dnia 27 lutego 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 29/2019 z dnia 27 lutego 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 30/2019 z dnia 28 lutego 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 31/2019 z dnia 7 marca 2019.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 36/2007 Wójta Gminy Świerczów z dnia 30 sierpnia 2007r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
PDFZarządzenie nr 32/2019 z dnia 19 marca 2019.pdf w sprawie miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie nr 33-2019 z dnia 21 marca 2019.pdf w sprawie zmiany zarządzenia Nr 263/2017 z dnia 30 maja 2017r. w sprawie składu Komisji ds. przetargów i rokowań
PDFZarządzenie nr 34-2019 z dnia 26 marca 2019.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Świerczów sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Świerczów za 2018rok
PDFZarządzenie nr 35-2019 z dnia 2 kwietnia 2019.pdf w sprawie dokonaniu uruchomienia rezerwy celowej w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 36-2019 z dnia 2 kwietnia 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 37-2019 z dnia 2 kwietnia 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 38-2019 z dnia 9 kwietnia 2019.pdf w sprawie zmiany Zarządzenia nr 36/2007 Wójta Gminy Świerczów z dnia 20 sierpnia 2007r. w sprawie powołania GMinnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świerczowie
PDFZarządzenie nr 39-2019 z dnia 9 kwietnia 2019.pdf w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Świerczów sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Świerczów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznejo na rok 2018
PDFZarządzenie nr 40-2019 z dnia 16 kwietnia 2019.pdf w sptawie zmiany Zarządzenia Nr 140/2012 Wójta Gminy Świerczów z dnia 7 sierpnia 2012r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Świerczów

PDFZarządzenie nr 41-2019 z dnia 17 kwietnia 2019.pdf w sprawie przedstawienia Radzie Gminy w Świerczowie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 42-2019 z dnia 17 kwietnia 2019.pdf w sprawie powołania Pełnomocnika Wójta Gminy Świerczów do spraw wyborów
PDFZarządzenie nr 43-2019 z dnia 17 kwietnia 2019.pdf w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.
PDFZarządzenie nr 44-2019 z dnia 17 kwietnia 2019.pdf w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego
PDFZarządzenie nr 45-2019 z dnia 18 kwietnia 2019.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 46-2019 z dnia 18 kwietnia 2019.pdf w sprawie podania do publicznej wiadmości wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu
PDFZarządzenie nr 47-2019 z dnia 25 kwietnia 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 48-2019 z dnia 25 kwietnia 2019.pdf w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Świerczów
PDFZarządzenie nr 49-2019 z dnia 30 kwietnia 2019.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy w 2019roku
PDFZarządzenie nr 50-2019 z dnia 6 maja 2019.pdf w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Świerczów za 2018rok
PDFZarządzenie nr 51-2019 z dnia 8 maja 2019.pdf w sprawie dokonania określonych zmian w budżecie gminy w 2019 roku
PDFZarządzenie nr 52-2019 z dnia 14 maja 2019.pdf w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 45/2019 Wójta Gminy Świerczów z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Świerczów

Metryczka
 • wytworzono:
  20-03-2019
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • opublikowano:
  20-03-2019 11:27
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • zmodyfikowano:
  27-06-2019 07:57
  przez: Paweł Anuszkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Świerczowie
  odwiedzin: 1477
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Świerczowie
46-112 Świerczów
ul. Brzeska 48
NIP: 752-13-59-210 REGON: 531412757

Dane kontaktowe:

tel.: 774196179
fax: 774196184
e-mail: ug@swierczow.pl
strona www: www.swierczow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×